Đang phát: Sức sống mới ở Yên Bình (Phần 1): Người mở hướng thoát nghèo