Đang phát: Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp: Nhìn từ bài toán lợi ích của người dân