Đang phát: Trùng tu di tích: Hạ giải hay không hạ giải?