Đang phát: Thiếu quyết liệt trong cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước