Đang phát: Cải thiện chỉ số PCI gắn với trách nhiệm của từng địa phương