Đang phát: Chính phủ tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019