Đang phát: Đường 9 - Khe Sanh: Nơi khẳng định bản lĩnh và nghệ thuật quân sự Việt Nam (Phần cuối) - Những kỳ tích trên Đường 9