Đang phát: Nâng cao chất lượng hạ tầng viễn thông xây dựng Chính phủ điện tử và phát triển kinh tế số