00:00:00
00:00:00

Xây dựng nông thôn mới ở Quảng Nam, còn đó những bất cập