00:00:00
00:00:00

Xây dựng nông thôn mới ở Mường Lát, Thanh Hóa còn nhiều khó khăn