00:00:00
00:00:00

Xây dựng cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 1: Từ chủ trương đến thực tiễn