00:00:00
00:00:00

Vấn đề di cư là một trong những ưu tiên chiến lược toàn cầu của EU