00:00:00
00:00:00

Tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Shinzo Abe giảm xuống mức thấp nhất