00:00:00
00:00:00

TP Hồ Chí Minh phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất theo mô hình mới