TP Hồ Chí Minh: Khánh thành giai đoạn 1 công trình lưu niệm Vùng căn cứ kháng chiến miền Đông Nam Bộ