Tổng thống Brazil trấn an cộng đồng quốc tế sau bê bối thịt bẩn