Tiếp nhận cải tạo lưới điện nông thôn trong xây dựng nông thôn mới