Thủ tướng yêu cầu chấm dứt việc tiếp nhận xe ô tô doanh nghiệp biếu, tặng