00:00:00
00:00:00

Thiên tai tại châu Á - Thái Bình Dương gây 40% thiệt hại cho kinh tế toàn cầu