00:00:00
00:00:00

Thay đổi phương thức quản lý dân cư: Cần thiết cho chính phủ điện tử