Thái Nguyên: Cơ sở đào tạo đầu tiên đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học thuộc khu vực miền núi phía Bắc