00:00:00
00:00:00

Tây Ban Nha ra thời hạn cho Catalunya làm rõ lập trường về độc lập