00:00:00
00:00:00

Quốc tế phản ứng với động thái của Mỹ