Phản hồi xung quanh đề xuất thu thuế người kinh doanh trên Facebook