00:00:00
00:00:00

NSND. Phạm Thị Thành trọn đời với sân khấu kịch nói