00:00:00
00:00:00

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV: Cải cách tổ chức bộ máy, thể chế ngành Công thương