00:00:00
00:00:00

Nhật Bản thông qua dự luật cho phép Nhật hoàng thoái vị