00:00:00
00:00:00

Người tiên phong khai phá du lịch lòng hồ thủy điện Sơn La