00:00:00
00:00:00

Người Kurd ở Iraq không hoãn trưng cầu ý dân về độc lập