00:00:00
00:00:00

Ngày độc lập 2-9-1945 và đi tìm những tác giả của bộ phim "Ngày độc lập 2-9-1945"