00:00:00
00:00:00

Nạn tranh giả và những bất cập trong sàn đấu giá nghệ thuật ở Việt Nam