00:00:00
00:00:00

Kịch nói Việt Nam với việc dàn dựng những tác phẩm kinh điển của thế giới