00:00:00
00:00:00

Khó khăn thực hiện tiêu chí thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới