00:00:00
00:00:00

Khó khăn thực hiện tiêu chi giao thông tại các tỉnh miền núi phía Bắc