00:00:00
00:00:00

Hòa - Ninh - Thanh: Những chiến khu liên tỉnh thời tiền khởi nghĩa - Phần 3: Mường Khói - Chiến khu Mường