00:00:00
00:00:00

Hòa - Ninh - Thanh những chiến khu liên tỉnh thời tiền khởi nghĩa (Phần 2): Chiến khu Quỳnh Lưu - Cái nôi cách mạng Ninh Bình