00:00:00
00:00:00

Hiệu quả của hội nghị hệ thống trực tuyến từ Trung ương tới cấp xã ở Hà Giang