Hải Phòng và Vietnam Airlines hợp tác trong ngoại giao văn hóa kết hợp xúc tiến du lịch