Đồng bào dân tộc thiểu số thi kể chuyện và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh