Đoàn công tác của Chính phủ làm việc với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội