00:00:00
00:00:00

Di dân từ nông thôn vào thành thị - Hiện trạng và thách thức cho phát triển đô thị