Đẩy nhanh đề án hỗ trợ, chuyển đổi nghề cho ngư dân miền Trung