00:00:00
00:00:00

Chợ Đồn - Bắc Cạn gian nan xây dựng nông thôn mới