00:00:00
00:00:00

Cháy rừng lan rộng ở miền Tây Canada, 24.000 người phải sơ tán