00:00:00
00:00:00

Cách mạng Tháng 8 - Bài học về sự sáng tạo, nhạy bén, biết chớp thời cơ