Bình Thuận xây dựng nông thôn mới thích ứng với biến đổi khí hậu