00:00:00
00:00:00

Bình Thuận xây dựng nông thôn mới thích ứng với biến đổi khí hậu