00:00:00
00:00:00

Bà Angela Merkel nhượng bộ để tiếp tục giữ chức Thủ tướng Đức