00:00:00
00:00:00

"Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" – Kỳ tích từ sức mạnh tổng hợp toàn dân, từ thế trận lòng dân (Kỳ 2)